اسلاید2 اسلاید3 اسلاید4

تاریخ های کلیدی

1-  تاریخ اعلام نتایج داوری مقالات:  1393/12/15

2-  مهلت ثبت نام نهایی(تمدید شد): 1394/01/25

3- تاریخ برگزاری همایش: 25 / 02 / 1394