اسلاید2

تاریخ های کلیدی

1- مهلت ارسال کامل مقاله (سری اول): 28 اسفند 1394

2- اعلام نتایج داوری مقالات (سری اول):   30 فروردین 1395

4-آخرین مهلت ارسال کامل مقاله (سری دوم): 30 اردیبهشت 1395

5- آخرین مهلت ثبت نام سری دوم: 5 خرداد 1395

6- تاریخ برگزاری همایش: 10 خرداد 1395