اسلاید2

تاریخ های کلیدی

1- مهلت ارسال کامل مقاله (سری اول): 28 اسفند 1394

2- اعلام نتایج داوری مقالات (سری اول):   30 فروردین 1395

3-آخرین مهلت ارسال کامل مقاله (سری دوم): 15 اردیبهشت 1395

4- اعلام نتایج داوری مقالات (سری دوم): 20 اردیبهشت1395

5-  آخرین مهلت ثبت نام سری اول: 15 اردیبهشت 1395

6- آخرین مهلت ثبت نام سری دوم: 27 اردیبهشت 1395

7- تاریخ برگزاری همایش: 10 خرداد 1395

8- تاریخ برگزاری کارگاه تخصصی: 11 خرداد 1395