اسلاید1 اسلاید2 اسلاید3 اسلاید4

اطلاعیه همایش

تاریخ های کلیدی

1- آخرین مهلت ارسال مقالات: از 1393/08/01 الی  1393/11/15

2-  تاریخ اعلام نتایج داوری مقالات:  1393/11/30

3-  مهلت ثبت نام نهایی(ارسال فیش واریزی): 1393/12/15

4-  مهلت ثبت نام نهایی با تاخیر  1393/12/15الی 1393/12/25

5- تاریخ برگزاری همایش: 27 / 01 / 1394