اسلاید2 اسلاید3 اسلاید4

تاریخ های کلیدی

1-آخرین مهلت ارسال مقالات:تا   1393/12/05

2-  تاریخ اعلام نتایج داوری مقالات:  1393/12/15

3-  مهلت ثبت نام نهایی(ارسال فیش واریزی): 1393/12/28

5- تاریخ برگزاری همایش: 25 / 02 / 1394