اسلاید2 اسلاید3 اسلاید4

تاریخ های کلیدی

1- آخرین مهلت ارسال مقالات: از 1393/09/01 الی  1393/11/15

2-  تاریخ اعلام نتایج داوری مقالات:  1393/11/30

3-  مهلت ثبت نام نهایی(ارسال فیش واریزی): 1393/12/28

5- تاریخ برگزاری همایش: 25 / 02 / 1394