• انرژی، احتراق و ایمنی

 • پدیده های انتقال

 • ترموديناميك و تعادل فازي

 • سينتيك,كاتاليست و طرح راكتور

 • فرآیندهای جداسازی

 • زيست فناوري و مهندسي زيست فرآيند

 • مدل سازی و شبیه سازی

 • مهندسی پلیمر

 • نانوتکنولوژی

 • مدیریت اقتصادی در صنعت پتروشیمی

 • کنترل فرآیند

 • مبدل هاي حرارتي

 • کوره هاي صنعتي

 • ايمني و بازرسي

 • تعمیرات و نگهداری

 • LPG

 • بنزین

 • نفت سفید

 • نفت گاز

 • نفت کوره

 • قیر

 • روان کننده های صنعتی

 • جداسازي گازهاي فلر و برگرداندن آن به صنعت

 • خوردگي

 • مديريت اقتصاد در صنايع نفت و گاز

 • فناوری های نوین تبدیل گاز طبیعی 

 • رقابت خوراک های مورد استفاده در صنعت پتروشیمی 

 • الکتروفورز در صنعت پتروشیمی و کاربرد آن 

 • ساخت نانوکاتالیست مغناطیسی